วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบ


1. ปีใดคือปีเป็นปีเป้าหมายที่ประชากรทุกคนของประเทศสมาชิกจะมีสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างทั่วถึง ?
a.)  พ.ศ. 2521
b.)  พ.ศ. 2524
c.)  ค.ศ. 2000
d.)  ค.ศ. 2543

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ?
a.)  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ
b.)  ใช้เทคโนโลยี่ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
c.)  เป็นที่ยอมรับทั่วไป
d.)  ในทุกๆขั้นตอนของการพัฒนาไม่จำเป็นต้องมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในกลุ่ม

3. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ?
a.)  การป้องกันโรค
b.)  การส่งเสริมสุขอนามัย
c.)  การฟื้นฟูสภาพจิต
d.)  ถูกทุกข้อ

4. จังหวะ Cuban Rumba นิยมนับแบบใด ?
a.)  1,2,3-4
b.)  2,3,4-1
c.)  1,2,3,4
d.)  2,3,4,1

5. จังหวะ Cuban Rumba มีความเร็วกี่ห้องต่อนาที ?
a.)  25
b.)  26
c.)  27
d.)  28

6. จังหวะ Cuban Rumba ได้รับการขนานนามว่าอะไร ?
a.)  Queen of latin
b.)  King of latin
c.)  latin dance
d.)  dance of latin

เฉลย : 1-c.) , 2-d.) , 3-c.) , 4-b.) , 5-c.) , 6-a.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น